Werkgever?
| t/m 31 augustus 2022

Diaconaal Werker

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk-ZH roept kandidaten op te solliciteren naar de functie van Diaconaal Werker (m/v) voor 20 uur per week.

Kun jij mensen in beweging zetten, zowel binnen als buiten de kerken? Word jij geraakt door de schrijnende situatie waarin te veel mensen in onze samenleving verkeren? Kun en wil je het thema duurzaamheid effectief op de agenda zetten? Heb je een pioniersmentaliteit? Wellicht ben jij dan de juiste persoon om ons als diaconaal werker verder te helpen.

Wie zijn wij:
Wij zijn diakenen van de Protestantse gemeente te Rijswijk. We zijn op zoek naar een diaconaal werker die ons kan helpen bij het vormgeven van onze diaconale taak in de samenleving, en bij de ontwikkeling van diaconaal bewustzijn bij onze kerkelijke achterban. Vanuit de Diaconie zijn we betrokken bij de sociale en maatschappelijke vraagstukken die in Nederland en ook in onze gemeente spelen. Bij de huidige vormgeving van diaconaal werk in onze gemeente wordt nauw samengewerkt met de andere kerken in Rijswijk. Er is mede door de Diaconie een weggeefwinkel opgestart. Samen met andere kerken hebben we SchuldHulpMaatje Rijswijk opgericht. Er is ook een samenwerkingsverband met kerken en fondsen voor individuele hulpverlening en we hebben het initiatief genomen voor intensieve samenwerking van kerken ten bate van de bewoners van het AZC in Rijswijk. Vanuit de contacten die dit opgeleverd heeft, ondersteunen we ook een aantal vluchtelingen gezinnen. We willen in onze kerkelijke gemeente als kersverse Groene Kerk de komende jaren meer aandacht besteden aan het thema duurzaamheid.

Er zijn goede contacten met de gemeentelijke instanties en andere organisaties die zich bezighouden met  de problematiek rond armoede. We hebben contact met de voedselbank die uitdeelt vanuit een RK parochiekerk maar ook met Sint voor iedereen en het uitdelen van schoolspullen aan kinderen die dat nodig hebben.

Vanuit de diaconie ondersteunen we ook een aantal projecten in Afrika en elders op de wereld.

Onze kerkelijke gemeente is ruimhartig, open en divers in samenstelling en wijze van geloven. De gemeente is, zoals we dat noemen, vergrijsd; maar er zijn wel een aantal jonge gezinnen betrokken bij de kerk en er is bijvoorbeeld ook een groep jongeren en ouderen die met veel enthousiasme een musical instuderen. De gemeenteleden zijn overwegend geworteld in de westerse cultuur, maar er sluiten zich de laatste jaren ook mensen aan uit andere culturen.

De diaconaal werker, die de afgelopen 7,5 jaar in onze gemeente gewerkt heeft, had een dienstverband van 14 uur per week. Voor de goede voortgang en ontwikkeling van het werk willen we het dienstverband uitbreiden tot 20 uur per week.

Op dit moment zijn aan de protestantse gemeente verbonden: 1 predikanten voor 90% en 1 pastor voor 50%. plus een interim-predikant voor 24 uur.

De protestantse gemeente kent 2 kerkgebouwen. De monumentale Oude Kerk, de oude dorpskerk, en de Nieuwe Kerk in het gebied waar in de tweede helft van de vorige eeuw veel huizen zijn gebouwd.

Wat vragen wij inhoudelijk:

 • Voortzetting en uitbouw van het werk dat tot nu toe vanuit de diaconie is ontwikkeld.
 • Signaleren van maatschappelijke noden en uitdagingen, rond de thema’s armoede, duurzaamheid, asiel en eenzaamheid
 • Goede contacten onderhouden met de samenwerkende kerken in Rijswijk op diaconaal terrein, de gemeente Rijswijk, het welzijnswerk en organisaties die vanuit de diaconie ondersteund worden.
 • We vragen om diakenen, kerkleden en anderen te betrekken bij de diaconale opdracht van de Kerkelijke Gemeente. Dat houdt ook in dat de diaconaal werker samen met de diakenen en anderen een zoektocht aan gaat en aanpakt wat kan.  We vragen om zodoende al werkende onze visie verder te ontwikkelen en in te vullen.
 • We vragen om samen met de diakenen 2 diaconale vieringen per jaar te organiseren, en regelmatig de gemeente te betrekken bij het werk doormiddel van berichten in het kerkblad.

Wat vragen wij als voorwaarde:

Opleiding:        

 • Een HBO/WO-denk- en werk-niveau met relevante opleiding. Een theologische opleiding geldt als een pré.
 • Kennis van op het terrein van diaconaal werk betrekking hebbende literatuur, bijv. de Presentie-theorie.
 • Kennis van opbouwwerk.

Competenties:

 • Organisatorische vaardigheden
 • Makkelijk contact kunnen maken met mensen op wie onze diaconie zich met name richt (zie hiervoor)
 • In staat en bereid tot het aangaan van een meer pastorale relatie indien de situatie dat nodig maakt.

Maar ook:
Een positieve houding ten opzichte van geloof en kerk en bereidheid om binnen de mogelijkheden te participeren in de kerkelijke gemeente.

Wat bieden wij:

 • Beloning volgens de regelingen van de PKN  voor kerkelijk werkers, passend bij ervaring en opleiding.
 • Een aantal enthousiaste gemeenteleden uit onze,  en uit  de samenwerkende kerken die mee willen werken om aan de diaconale presentie van de Kerk vorm en inhoud te geven.
 • Goede samenwerkingsverbanden met de plaatselijke kerken en plaatselijke en gemeentelijke organisaties op het sociaal terrein.
 • Goede samenwerking in een collegiaal team van predikanten en pastor.

Overige informatie:
Op de website van de kerkelijke gemeente www.pgrijswijk.nl kunt u meer informatie vinden over onze gemeente.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de diaconie/sollicitatiecommissie: diaconie@pgrijswijk.nl of tot de voorzitter van de Diaconie: Leendert Verzijden, tel.: 06 22413825.

Sollicitatie:
Sollicitaties worden graag voor 1 september a.s. via diaconie@pgrijswijk.nl tegemoet gezien.

Bron: PG Rijswijk

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu