Werkgever?

Hoogleraar Kerkgeschiedenis

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is een theologische universiteit waarin het begrijpen en vernieuwen van de christelijke traditie met het oog op de kerk, academie en samenleving centraal staat. Wij bieden (post)academisch onderwijs voor theologische professionals, maatschappelijke en kerkelijke organisaties en andere geïnteresseerden. Wij leiden predikanten op voor de Protestantse Kerk Nederland en voeren onderzoek uit naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom.

De PThU zoekt een Hoogleraar Kerkgeschiedenis (0,8 -1,0 fte)

De PThU hecht aan een gedegen bestudering van de geschiedenis van kerk en theologie die enerzijds volop in gesprek is met ontwikkelingen in de bredere historische wetenschappen, maar anderzijds ook volop relevant is voor de overdracht van de christelijke traditie aan een nieuwe generatie. Kerkgeschiedenis wordt daarmee niet alleen als een vorm van religiewetenschap bedreven maar evenzeer als historische theologie die samen met de andere theologische subdisciplines integraal deel uitmaakt van de theologie. De PThU hecht daarbij sterk aan de bestudering van de kerkgeschiedenis vanuit de bronnen en in hun oorspronkelijke talen en zoekt specialisten op verschillende perioden uit de kerkgeschiedenis. Ook de bestudering van de Nederlandse kerkgeschiedenis maakt daarbij onderdeel uit van het kerkhistorisch onderzoek en onderwijs aan de PThU.

Theologie wordt daarbij begrepen als een wetenschappelijke discipline die gericht is op het begrijpen en vernieuwen van de christelijke traditie zoals die haar neerslag vindt in bronnen, overtuigingen en praktijken. Aan de PThU wordt gewerkt aan de methodische vernieuwing van de theologische discipline met als doel haar interne samenhang en haar externe zeggingskracht te versterken. Van nieuw te benoemen stafleden wordt een actieve bijdrage gevraagd aan deze beweging. In lijn met deze beweging wordt aan de PThU in toenemende mate vanuit een multidisciplinair perspectief onderzoek gedaan en onderwijs gegeven.

De leerstoel Kerkgeschiedenis is onderdeel van de leerstoelgroep New Testament/Historical Theology. Er is in totaal 2 fte formatie op het terrein van kerkgeschiedenis beschikbaar. In deze sollicitatieprocedure worden twee vacatures gepubliceerd, één voor een Hoogleraar en een voor een Universitair Docent (1,0 fte). Beide vacatures worden in onderlinge samenhang ingevuld, rekening houdend met de verschillende specialismen en het stadium van de wetenschappelijke loopbaan van de kandidaten.

Wat gaat u doen?

U gaat werken aan het:

 • ontwikkelen, voorbereiden en verzorgen van onderwijs(programma’s) op Ba-, Ma- en PAO-niveau op het terrein van de kerkgeschiedenis
 • verrichten van wetenschappelijk onderzoek, leidinggeven aan bestaande en nog te ontwikkelen onderzoeksprojecten binnen de onderzoeksfoci van de universiteit
 • ontwikkelen van onderwijs en onderzoek in interdisciplinaire verbanden
 • positioneren en valoriseren van het onderzoek in een (inter)nationaal netwerk
 • werven van externe fondsen en/of subsidies voor onderzoek
 • aantrekken en begeleiden van promovendi
 • vervullen van leidinggevende, management en bestuurlijke verantwoordelijkheden
 • leveren van een bijdrage aan kerkelijke en maatschappelijke dienstverlening

Wat vragen wij?

 • promotie en voortgaande specialisatie in het vakgebied van de kerkgeschiedenis en/of de geschiedenis van het christendom
 • een breed profiel op het terrein van de kerk- en/of theologiegeschiedenis dat bij voorkeur meerdere perioden in de geschiedenis van het christendom bestrijkt
 • uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit internationale vervolgpublicaties en aantoonbare eigen bijdrage in nationale en internationale netwerken
 • een brede en integratieve visie op de geschiedenis van kerk en theologie waarbij je beide met elkaar verbindt en contextueel en bronnengericht bestudeert, dit in samenwerking met andere theologische disciplines en vanuit een interdisciplinaire samenwerking met andere onderzoekdomeinen in humane wetenschappen.
 • vermogen om samen te werken en verbanden te leggen tussen het eigen onderzoek en het onderzoek van andere onderzoekers
 • didactische kwaliteiten en een BKO; ruime ervaring in en positieve evaluaties van academisch onderwijs
 • goede coachende vaardigheden blijkend uit succesvolle begeleiding van promovendi
 • uitmuntende communicatie in de context van pluraliteit en diversiteit op alle niveaus (studenten, collega’s, samenwerkingspartners)
 • kennis van en affiniteit met de Nederlandse theologische, kerkelijke en culturele context
 • belijdend lidmaatschap van en bij voorkeur 5 jaar predikantservaring in een protestantse kerk, bij voorkeur in de Protestantse Kerk in Nederland
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Engelse taal
 • bereidheid om binnen vijf jaar de Nederlandse taal te beheersen en deze in onderzoek, onderwijs en bestuur te hanteren

Benodigde competenties

 • inspirerende, vernieuwende visie op het vakgebied
 • overtuigingskracht
 • verbindend leiderschap
 • communicatieve vaardigheden
 • ondernemerschap

Wat bieden wij?
De Protestantse Theologische Universiteit biedt goede arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkeling. Het UFO profiel van Hoogleraar niveau 2 is van toepassing. De werknemer ontvangt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 18 maanden (externe kandidaat). Bij gebleken geschiktheid zal dit contract worden omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband € 5.864 tot € 8.539 bruto per maand op basis van volledig werktijd (schaal H2 cao Nederlandse universiteiten/Protestantse Theologische Universiteit). De vakantietoeslag is 8% en de eindejaarsuitkering 8,3%. Er een ruime bijdrage aan de ABP-pensioenregeling en er zijn ruime opleidingsmogelijkheden. Er is een goede vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer en de mogelijkheid tot fiscale uitruil van arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie
Voor meer informatie over onze organisatie kijk op www.pthu.nl. De PThU heeft haar missie, visie en beleidsvoornemens neergelegd in een Instellingsplan voor de periode 2021-2026, dat te vinden is via https://www.pthu.nl/over-pthu/organisatie/missie-en-visie/. Op aanvraag zijn enkele interne beleidsdocumenten op het terrein van de onderzoeksfoci van de universiteit voor kandidaten beschikbaar.

Voor vragen over de functie van Hoogleraar Kerkgeschiedenis kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met prof. dr. M. Wisse, rector Protestantse Theologische Universiteit via maarten.wisse@pthu.nl. Of via Radha Ramsingh, secretaresse College van Bestuur (telefoon 06-15867506).

Solliciteren?
Schriftelijke sollicitaties met motivatiebrief, curriculum vitae en lijst van publicaties kunt u uiterlijk op 25 maart 2022 richten aan sollicitatie@pthu.nl. t.a.v. prof. dr. P.M. Wisse, voorzitter Benoemingsadviescommissie. Uw sollicitatie dient vergezeld te gaan van een overzicht en evaluaties van door u gegeven onderwijs en een visiedocument van ongeveer 2 pagina’s, waarin u op een wervende manier, in samenhang met de missie van de PThU, uw onderzoeksvoornemens voor de komende 3 jaar schetst, mede met het oog op het verwerven van externe financiering.

Procedure
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 17. Het verzorgen van een minicollege is onderdeel van dit selectiegesprek. In de procedure is opgenomen dat aan de Synode van de Protestantse Kerk Nederland om instemming wordt gevraagd.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu