Werkgever?
| t/m 6 september 2021

Kerkelijk werker gemeenteopbouw en diaconaat

De Hervormde Gemeente Veenendaal is op korte termijn op zoek naar een Kerkelijk werker gemeenteopbouw en diaconaat (m/v) voor 1 fte.

Profiel van de Hervormde Gemeente Veenendaal
Onze gemeente bestaat uit zeven wijkgemeenten en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
De wijkgemeenten hebben elk hun eigen karakter en weerspiegelen samen de breedte en veelkleurigheid van de gereformeerde traditie waartoe de gemeente behoort.
Een van de belangrijkste speerpunten van het beleid van alle wijkgemeenten is de geloofsoverdracht aan de kinderen en jongeren van de gemeente. Belangrijk daarbij is het bieden van ondersteuning aan ambtsdragers en ouders, met als doel de kinderen en jongeren bij Jezus te brengen. Daarnaast richten we ons op de diaconale en missionaire taak van de gemeente in deze wereld.

Taakomschrijving:

 • Projectmatig voor de wijkgemeenten beschikbaar zijn met als doel: a. Toerusting van jongere en oudere gemeenteleden tot een leven in de praktijk van elke dag waarin geloof, diaconaat en getuigenis geïntegreerd zijn en b. Coaching van ambtsdragers bij hun stimulerende en toerustende rol richting de gemeenteleden.
 • Aanwezig zijn in het missionair diaconaal centrum en betrokken zijn bij diaconale taken (zie bijlage).
 • Geven van advies aan algemene kerkenraad, diaconie, jeugdwerk en de missionaire verbanden van de gemeenten.
 • Voortrekkende rol vervullen in een proces van bezinning inzake de verbinding van diaconaat, (jeugd)pastoraat en getuigenis.

In de praktijk betekent dit circa 0,4 fte diaconale taken, circa 0,4 fte coaching van ouders, (jeugd)ambtsdragers en wijkgerichte jeugdcommissies en circa 0,2 fte bezinning op en toerusting tot missionaire presentie (kleinschalige projecten in de wijkgemeenten).

De kerkelijk werker is:

 • Een man of vrouw, vol van geloof en de Heilige Geest, die zich gedrongen weet door de liefde van Christus om het Evangelie in woord en daad te delen met anderen.
 • Breed inzetbaar in de verschillende aspecten van het gemeentezijn: diaconaat, (jeugd)pastoraat en getuigenis en heeft affiniteit met het werken met kinderen en jongeren en met jonge gezinnen.
 • Zelf levend uit de gereformeerde traditie waartoe de Hervormde Gemeente Veenendaal behoort, in staat een verbindende rol te spelen binnen de breedte van de gemeente, met respect voor de eigenheid van elke wijkgemeente.
 • Inspirator en motivator; is aanstekelijk, enthousiast en gedreven.
 • In staat duidelijke doelen te stellen en projectmatig te werken.
 • Meer coach dan uitvoerder, meer helicopterview dan gericht op details.
 • Ervaren in gemeenteopbouw en heeft senioriteit m.b.t. visieontwikkeling.
 • In staat om op goede wijze prioriteiten te stellen.
 • Sensitief richting overheid/andere kerken, bijvoorbeeld ten behoeve van de diaconale taken.
 • Een HBO-theoloog met een afgeronde opleiding Godsdienst Pastoraal Werk / Theologie met specialisatie of minor voor werken in de Protestantse Kerk, of een WO-theoloog die zich in het profiel herkent.
 • In het bezit van een registratie als kerkelijk werker bij de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Bereid om mee te leven met één van de wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente Veenendaal.
 • Bij voorkeur woonachtig in Veenendaal.

Wij bieden je:

 • Een dienstverband met de centrale gemeente, waarbij je rapporteert aan het moderamen van de algemene kerkenraad.
 • Inhoudelijke begeleiding en ondersteuning bij de prioritering van de projectmatige inzet door een begeleidingscommissie.
 • Participatie in het netwerk van kerkelijke en missionaire werkers van de IZB (waaronder intervisie).
 • Inschaling in schaal 9 van de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Een dienstverband voor een projectperiode van 4 jaar.

We ontvangen je motivatiebrief en CV graag per e-mail voorzitter-ak@hervormd-veenendaal.nl (uiterlijk op 6 september 2021).

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 14 en 15 september. Wij streven ernaar dat op 30 september 2021 een benoeming kan worden gedaan.

Nadere informatie is op te vragen bij Peter Oudshoorn, voorzitter van de selectiecommissie, telefoon 06 1094 2397 of via het genoemde e-mailadres.

___

Bijlage - specifieke diaconale taken

 1. Maakt als adviseur deel uit van het moderamen en college van diakenen.
 2. Kan projectmatig worden belast met diaconale aspecten zoals coaching van nieuw aangetreden diakenen, het opzetten (en waar nodig faciliteren) van diaconale wijk-overstijgende initiatieven.
 3. Onderhoudt contact met externe instanties zowel op overheidsniveau als met instanties met een diaconaal aspect.
 4. Is scribent voor het diaconale en Markt 10 deel in het Veens Kerkblad.
 5. Treedt v.w.b. bezoekers van Markt 10 (Het Diaconaal Missionair Centrum) op als contactpersoon voor diaconale aspecten.
 6. Coördineert beheertaken in Markt 10.
 7. Is de verbindende schakel tussen de respectievelijke diaconale activiteiten die in Markt 10 plaatsvinden.
 8. Is vanuit diaconaal perspectief - met het oog op de doorwerking van dienstbetoon in de sociale netwerken van gemeenteleden - actief in de bewustmaking van het integrale karakter van diaconaat, pastoraat en getuigenis.

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu