Werkgever?
| t/m 15 oktober 2021

Nieuwe voorzitter voor Katholieke Raad voor het Jodendom

De Katholieke Raad voor het Jodendom/KRJ (voorheen Katholieke Raad voor Israël/KRI) is wegens het aanstaande afscheid van de huidige voorzitter Gerard Rouwhorst op zoek naar een nieuwe voorzitter (m/v).

De KRJ heeft in ons land een belangrijke rol gespeeld bij het verbeteren van de relaties van de R.K.-kerk met de joodse gemeenschap. Er is aandacht gekomen voor de herwaardering van Bijbelse bronnen, voor het herkennen en bestrijden van antisemitisme binnen de rooms-katholieke Kerk in Nederland en daar buiten. Meer informatie over de KRJ: over-de-KRJ en Geschiedenis KRJ.

De KRJ probeert steeds innovatief te zijn en aangepast aan de eisen die door de volgende generatie wordt gesteld. Een meer projectmatig functioneren van de Raad is te verwachten. De KRJ wil zich ook oriënteren op taak en plaats te midden van andere soortgelijke organisaties in ons land.

Voor deze taak zoeken we een creatieve bestuurder, die niet alleen contacten heeft met de eigen vertrouwde katholieke kerkgemeenschap maar ook kan netwerken met verwante organisaties. Affiniteit met het werkveld van de KRJ is vanzelfsprekend!

De voorzitter van de KRJ wordt benoemd door de Bisschoppenconferentie op voordracht van het Bestuur van de KRJ.

De werkzaamheden van de voorzitter bestaan globaal uit de volgende aspecten:

Leiding kunnen geven aan de Raad en haar organisatie:

 • Vertrouwd zijn met de ontwikkelingen en het proces van een organisatie.
 • Sturing geven aan de samenwerking tussen de bestuursleden en andere betrokkenen van de KRJ.
 • Een bindende persoon zijn, die de talenten van de vrijwilligers ziet en deze optimaal benut.
 • Het stimuleren van besluitvorming.
 • Als bruggenbouwer functioneren bij het begeleiden van groepen en tevens kunnen omgaan met eventuele geschillen. Dit op basis van eigen communicatieve vaardigheden en bereidheid tot teamwork.

Beleidsontwikkeling:

 • Het stimuleren en ontwikkelen van beleid van de KRJ als rooms-katholieke instantie die betrekkingen met het jodendom onderhoudt. Dit op grond van een duidelijke visie op de verhouding tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Joodse gemeenschap.
 • Zicht hebben op de gevolgen hiervan in de samenleving.
 • Aansturen van projecten vanuit een duidelijke visie en het bevorderen van hun effectiviteit / productiviteit.
 • Bekend zijn met de beleidsstandpunten van de andere christelijke kerken wat betreft hun verhouding tot het Jodendom en tot de Staat Israël.

Representatie intern en extern

 • Vertegenwoordigen van de KRJ binnen de R.-K. Kerk en daarbuiten.
 • Contacten onderhouden met de Joodse gemeenschap en Joodse instanties.
 • In voorkomende gevallen representeren van de KRJ in overlegorganen van joden en christenen, zowel nationaal als internationaal.
 • Vertegenwoordigen van de KRJ bij interreligieuze samenkomsten.
 • Bevorderen van relevante netwerken.

Leiden van vergaderingen

 • Wij zoeken een ervaren vergadervoorzitter die mensen als team kan inspireren tot productiviteit en daadkracht.
 • Die de flexibiliteit heeft om nieuwe vormen van vergaderen te overwegen en te realiseren.
 • Die aanstuurt op besluitvorming en de implementatie daarvan.

Randvoorwaarden

 • Voldoende tijd hebben voor de KRJ
 • Over betrokkenheid en ervaring beschikken met betrekking tot het werkveld jodendom- christendomzowel vanuit liturgisch, catechetisch en/of pastoraal perspectief.
 • Bekend zijn met de Joodse wereld in het Nederlandstalige gebied, en met de ontwikkelingen die daar spelen in religieus, maatschappelijk en politiek opzicht. En tevens over globale kennis beschikken over de internationale situatie van de joods-christelijke en ook de joods-christelijke-islamitische ontwikkelingen op alle drie de terreinen.
 • Bekend zijn met moderne vormen van communicatie en informatie.

De werkzaamheden binnen de KRJ geschieden op basis van vrijwilligheid. Reiskosten en andere gemaakte onkosten voor de KRJ worden vergoed.

Belangstellenden voor deze functie wordt gevraagd om uiterlijk op 15 oktober 2021 per email te reageren bij de vicevoorzitter van de KRJ, drs. Frans Zwarts (fhjzwarts2020@outlook.com). Voor nadere en toelichtende informatie is Frans Zwarts ook telefonisch beschikbaar (033 – 475 37 44).

Bron: KRJ

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu