Werkgever?
| t/m 15 maart 2023

Twee leden voor Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk c.s. (PSDV cs) zoekt twee nieuwe leden met het oog op (komende) vacatures vanwege einde van de zittingstermijn.

Gezocht wordt naar kandidaten (m/v) met een bestuurlijke of leidinggevende achtergrond bij voorkeur in een grotere organisatie, met specifieke kennis en ervaring op een of meer van de hieronder benoemde expertise gebieden.

Doelstelling stichtingen
De PSDV cs stelt zich ten doel om diaconaal vakantiewerk te bevorderen, te scheppen en te bieden, zonder winstoogmerk.

De PSDV organiseert middels ‘Het vakantiebureau’ jaarlijks vakantieweken voor zo’n 2.300 mensen voor wie het moeilijk dan wel onmogelijk is om met vakantie te gaan zonder begeleiding en/of zorgverlening. Deze bijzondere vakanties zijn mogelijk dankzij de inzet van jaarlijks ruim 1.500 vrijwilligers (zie www.hetvakantiebureau.nl). De organisatie heeft een bestuurder-directeur en 60 medewerkers.
Voor bovenstaand doel exploiteert de PSDV cs een aantal aangepaste vakantieaccommodaties.

Tot de werkorganisatie van de PSDV behoren:

 • Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Beheer
  Deze stichting verzorgt de overhead en administratie voor de werkorganisatie.
 • Stichting Dennenheul (Beheer)
  Deze stichting organiseert vakanties voor mensen met een visuele beperking en Stichting Dennenheul.
  Beheer is eigenaar van het vakantie- en conferentiehotel Dennenheul in Ermelo.
 • Conferentiehotel Dennenheul BV
  Deze BV exploiteert het vakantie – en conferentiehotel Dennenheul in Ermelo.
 • Stichting De Heerenhof
  Deze stichting exploiteert het aangepaste groepshotel De Heerenhof in Mechelen (L).
 • Stichting Groepshotel IJsselvliedt
  Deze stichting exploiteert het aangepaste groepshotel IJsselvliedt in Wezep
 • Protestantse Stichting Hydepark
  Deze stichting exploiteert het aangepaste vakantiecentrum en opleidingscentrum Nieuw Hydepark in Doorn
  (verder te noemen “de stichtingen”).

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden. De leden worden benoemd door de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op voordracht van de Raad en na overleg met het bestuur van de Dienstenorganisatie PKN. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal onmiddellijk herbenoembaar.
De Raad is belast met het houden van toezicht op de directie, zijnde het bestuur van de stichtingen, en het bewaken van de doelstelling van de stichtingen. De Raad van Toezicht benoemt de directie. De Raad staat de directie bij met gevraagd en ongevraagd advies. De raad komt tenminste 5 x per jaar bijeen.
De bevoegdheden van de Raad van Toezicht staan geregeld in de statuten van de genoemde stichtingen.
Tevens is er sprake van een Governance Code Goed Bestuur PSDV c.s.
Alle leden ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste vrijwilligersvergoeding.

Transitie
Binnen de werkorganisatie PSDV c.s. zijn er op dit moment nog enkele kerkelijke stichtingen, d.w.z. bestuurlijk en formeel aan de PKN gekoppeld. De PSDV c.s. is momenteel met de PKN in overleg om deze stichtingen om te zetten naar niet-kerkelijke stichtingen, waarbij de relatie met de PKN via separate contractafspraken geregeld zal worden. Dit proces van transitie biedt ruimte voor nieuwe verbindingen ook met andere partners. Deze transitie zal naar verwachting in de loop van 2023 worden afgerond.

Functie eisen
De leden van de Raad van Toezicht:
a. onderschrijven de doelstelling van de stichtingen;
b. zijn actief betrokken bij de Protestantse Kerk in Nederland;
c. hebben betrokkenheid met vrijwilligerswerk;
d. kunnen zich opstellen als toezichthouder en weten met een hoge mate van betrokkenheid toch voldoende distantie op te brengen om een toetsende en adviserende rol in te vullen;
e. hebben verantwoordelijkheidsgevoel en kunnen optreden als het kritische geweten van de organisatie;
f. hebben het vermogen om de grote lijnen in de gaten te houden en zijn in staat op grond van beperkte informatie tot een onafhankelijk oordeel te komen;
g. beschikken over communicatieve vaardigheden om in een dialoog met de directie en met elkaar tot een constructieve uitwisseling van ideeën en standpunten te komen;
h. genieten het vertrouwen van de directie en de overige leden van de raad
i. zijn bereid door de PKN te worden voorgedragen als lid van de RvT.

Voorts is het noodzakelijk dat binnen de Raad van Toezicht specifieke kennis en ervaring op de volgende expertise gebieden aanwezig is:
a. bestuurlijke en juridische zaken
b. financieel- economische zaken
c. bedrijfsorganisatorische zaken
d. personeel en algemeen management
e. identiteit en ethiek
f. ondernemerschap en marktbenadering

De vacatures
De Raad streeft naar een evenwichtige en diverse samenstelling qua expertise, maatschappelijke oriëntatie en m/v. In de raad is een vacature en ontstaat in de nabije toekomst nog een vacature. De raad zoekt aanvulling/vervanging voor de volgende specifieke expertisegebieden:
- HR/bedrijfskundig/ondernemerschap
- financieel beheer (vacature in de loop van 2023)
Gezien de samenstelling van de raad heeft de benoeming van minstens 1 vrouwelijk lid van de raad de voorkeur.
Voor nadere informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen met de voorzitter, drs. Sam Terpstra, 06-46270533. www.hetvakantiebureau.nl
Sollicitaties ontvangen wij graag uiterlijk 15 maart a.s. gericht aan de Raad van Toezicht PSDV c.s., Postbus 264, 3940 AG Doorn of e-mail svisser@psdv.nl.

Bron: PSDV

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu