Werkgever?

HBO Lerarenopleidingen en universiteiten sluiten educatieve levensbeschouwelijke alliantie

Drie christelijke hogescholen gaan samen met vijf universiteiten de krachten bundelen voor de aanpak van het lerarentekort en het flexibeler maken van lerarenopleidingen. Het gaat om de hogescholen Viaa, CHE en Driestar educatief en de universiteiten Wageningen University, Universiteit Utrecht, Theologische Universiteit Apeldoorn, Open Universiteit en de Universiteit voor Humanistiek. Samen vormen zij de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA). De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) gaat participeren met haar onderzoek vanuit de faculteit Religie en Theologie.

Samenwerking
In het bestuursakkoord tussen de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OC&W hebben overheid en onderwijssectoren de wens uitgesproken om meer (regionaal) samen te werken. De ELA vormt een antwoord op die wens en opdracht. Partners van de ELA kiezen er bij invulling van deze wens en opdracht voor om een thematisch georiënteerde alliantie, namelijk naar levensbeschouwing, op te richten omtrent het samen opleiden. Voor realisatie van de kennisinfrastructuur wordt samengewerkt met andere nog op te richten regionale allianties, waarbij ELA zich vooral focust op het onderzoek rondom de normatieve professional, een professional die zijn werk doet op basis van levensbeschouwing.

Expertise en ervaring delen
De alliantiepartners gaan gebruik maken van elkaars expertise en ervaring voor een gezamenlijke, flexibele aanpak van het lerarentekort. Concreet betekent dit dat niet het aanbod maar de student centraal staat. Daarbij kan gedacht worden aan het voor alle studenten toegankelijk maken van het gezamenlijke onderwijsaanbod van de diverse partners, waarbij de studenten wel ingeschreven blijven bij hun eigen hogeschool of universiteit. Of samenwerken aan het opleiden over sectoren heen, en het beter laten aansluiten van bachelor- naar master- (leraren)opleidingen. Daarnaast worden medewerkers bijeengebracht rond het doen van onderzoek en innovatie. De hogescholen en universiteiten combineren onder andere hun kennis over didactiek van volwassenen om zo beter te kunnen aansluiten bij de competenties van zij-instromers. Ze hebben een gericht programma in voorbereiding dat helpt om nieuwe leraren makkelijker toegang te bieden tot opleidingsroutes op maat en bestaande leraren te helpen hun professie verder uit te bouwen en hen daarmee te behouden voor het onderwijs. En dat alles om het lerarentekort terug te dringen.

Samen met werkveld
De groep hogescholen en universiteiten heeft ontwikkelbudget ontvangen van de VH en de VSNU om deze samenwerking de komende jaren te gaan invullen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook wordt gebruik gemaakt van bestaande succesvolle samenwerkingsverbanden, zoals de partnerschappen binnen het platform samen opleiden en professionaliseren. Partnerschappen blijven binnen de ELA verbonden aan de specifieke hogescholen en universiteiten waar zij al mee samenwerk(t)en.

Samen sterk in waardegedreven onderwijs
De alliantiepartners zien de alliantie als middel om de netwerken rond samen opleiden en professionaliseren en aanvullend innoveren en onderzoeken te verbreden en verdiepen. Hiermee versterken zij leraren en lerarenopleiders in het levensbeschouwelijke po, vo en mbo. De gemeenschappelijke drijfveer is het opleiden van studenten tot deskundige, normatieve professionals die hun waarden baseren op hun levensbeschouwing. Vandaar het motto: “Samen sterk in waardegedreven onderwijs”.

Bron: https://www.driestar-educatief.nl/

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu