Werkgever?

UvH en partners beginnen Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging

De Universiteit voor Humanistiek start samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Protestantse Theologische Universiteit en verschillende andere maatschappelijke en wetenschappelijke partners, een Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging. De werkplaats is gericht op het vergroten van de aandacht voor zingeving en het professionaliseren van geestelijke verzorging thuis en wordt gefinancierd met de hulp van het ZonMw- programma Zingeving en Geestelijke verzorging.

Het project ‘Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging’ richt zich op drie doelen: het opbouwen van een kennisinfrastructuur, het starten van een leergemeenschap en het uitvoeren van effectonderzoek. Hiertoe worden de kennis en ervaring van allerlei relevante partijen samengebracht. Dit is van grote meerwaarde voor het in ontwikkeling zijnde veld van zingeving en geestelijke verzorging. Het project werkt aan het uitwisselen van onderzoek en kennis en ervaring uit de praktijk. Ook zullen onderzoekers en professionals hun kennis samen verder ontwikkelen, op elkaar afstemmen en overdragen naar onderwijs en praktijk.

Kennisinfrastructuur
Via de Kenniswerkplaats wordt de samenwerking tussen opleidings-, onderzoeks- en praktijkorganisaties rondom zingeving en geestelijke verzorging versterkt. Zij zullen samen een onderzoeksagenda opstellen voor de geestelijke verzorging thuis, en ook voor andere professies die zorg bieden voor zingeving in de eerste lijn en het sociaal domein. Tegelijk komt er een centrale vindplaats voor allerlei kennis.

Leergemeenschap
De leergemeenschap bestaat uit 10 leernetwerken die kennis en praktijken ontwikkelen rondom een thema dat relevant is voor de geestelijke verzorging thuis. De thema’s zijn: mensen met een beperking; morele nood bij medewerkers; interprofessioneel werken; geestelijke verzorging bij rampen; levensbeschouwelijke diversiteit; hoop bij GGZ-cliënten; kinder-palliatieve zorg; laaggeletterdheid en armoede; signaleren en verkennen van zingeving; maatschappelijk daklozen.

Effectonderzoek
Het onderzoek richt zich op de onderbouwing van de geestelijke verzorging thuis-praktijken in de 10 leernetwerken. Bovendien wordt ook gebruik gemaakt van bestaande data uit onderzoek naar geestelijke verzorging thuis, om behoeften van cliënten, interventies van geestelijk verzorgers en uitkomsten daarvan beter in kaart te brengen. Dit alles draagt bij aan meer inzicht in de praktijken van de geestelijke verzorging thuis en de opbrengsten daarvan voor de cliënten en de samenleving.

Programma Zingeving en Geestelijke verzorging
Het project is gehonoreerd binnen het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging. Binnen dit praktijkgerichte startprogramma is veel aandacht voor de meest urgente lacunes in de praktijk. De Universiteit voor Humanistiek is penvoerder, met prof.dr. Gaby Jacobs als voorzitter van de Kenniswerkplaats. Samen met de Protestantse Theologische Universiteit Groningen/Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen vormt zij het kernteam van de kenniswerkplaats. Daarnaast zijn er vele andere partijen bij betrokken: Stuurgroep GV Thuis, de VGVZ, Theological School of Theology, Universiteit Tilburg, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud UMC, Hogeschool Windesheim, Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing, hogeschool VIAA, Leids Universitair Medisch Centrum, WMO Radar, V&VN.

Kerngroep onderzoekers

  • Prof. dr. G.C. Jacobs (projectleider en penvoerder), hoogleraar Geestelijke Verzorging, Universiteit voor Humanistiek
  • Dr. J.K. Muthert, universitair hoofddocent, Rijksuniversiteit Groningen
  • Dr. H.J. Olsman, universitair hoofddocent, Protestantse Theologische Universiteit
  • Dr. C. Schuhmann,  hoofdonderzoeker, Universiteit voor Humanistiek
  • A. Visser-Nieraeth, hoofdonderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen

Bron: UvH

Deel dit bericht:

magnifiercrossmenu